Leeg

Genomineerden FMN Student Awards 2019 bekend


De zes genomineerden voor de FMN Student Awards 2019 zijn bekend. Een selectiecommissie heeft uit de in totaal 28 inzendingen drie scripties genomineerd in de categorie ‘bachelor’ en drie inzendingen in de categorie ‘master’. De genomineerde scripties worden de komende weken door een vakjury beoordeeld. Op 27 november a.s. bepaalt dit oordeel, samen met het oordeel van de deelnemers aan het congres FMN Connect XL ‘Bits don’t bite - FM en technologie’ wie de bachelor- en masterscriptie met de meeste relevantie of grootste impact op het facilitaire vakgebied hebben geschreven.

Genomineerden
De genomineerden in de categorie ‘bachelor’ zijn (op alfabetische volgorde van de achternaam):

1.    Erik van Eerten - Saxion
Titel: ‘De conventionele aanbestedingswereld op zijn kop!?’
Onderwerp: Het onderzoek is geschreven voor de Europese aanbesteding bedrijfsafval van een gemeente. Er is gebruikgemaakt van Rapid Impact Contracting-methodiek in het kader van een circulaire economie.

2.    Riëlle Hagemans – De Haagse Hogeschool
Titel: ‘Van Opdrachtnemer naar Partner’
Onderwerp: Een onderzoek naar een optimaal samenwerkingsconcept voor de waterschappen, gebaseerd op de resultaten van één van de waterschappen. Gekeken is naar de resultaten van aanbesteden, contracteren en samenwerken met de traditionele- en nieuwe aanpak. De resultaten kunnen ook bruikbaar zijn voor bouworganisaties, omdat het principe hetzelfde is.

3.    Noa de Ruiter – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Titel: ‘Pay per Use is de toekomst’
Onderwerp: Onderzocht is hoe een schoonmaakbedrijf met behulp van data het 'pay per use'-concept bij de huidige schoonmaakdienstverlening bij één van zijn grote klanten   kan implementeren. Dit is gedaan door de kritische succesfactoren van pay per use inzichtelijk te maken.

In de categorie ‘master’ zijn de volgende inzendingen genomineerd (eveneens op alfabetische volgorde van de achternaam):

1.    Annabel Jansen – TU Delft
Titel        : ‘Use the user: Achieving energy reduction of an office building by activating pro-environmental behaviour of office users’
Onderwerp    : Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in hoe je door ‘pro-environmental’ gedrag van gebouwgebruikers te activeren de energieperformance van gebouwen kunt reduceren.

2.    Robin Oldebeerlink  – Saxion & University of Greenwich
Titel: ‘Bootstrapping data governance’
Onderwerp: Een verkennend onderzoek naar de toepassing van data governance-principes binnen   gemeentelijk vastgoed en het optimale gebruik van vastgoeddata.

3.    Rick Veurink – Ifmec & Liverpool John Moores University
Titel: ‘The application of blockchain technology in the Dutch facility management    outsourcing market’
Onderwerp: Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden van blockchain technology in een  Nederlandse FM-markt die steeds meer gericht is op het uitbesteden van FM-dienstverlening. Kan blockchain hierin van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld in  combinatie met IoT en Big Data?

De definitieve winnaars in beide categorieën worden op 27 november bepaald. Dan wordt het oordeel van de vakjury bekendgemaakt en kunnen de deelnemers aan het FMN-congres Connect XL ‘Bits don’t bite’ hun stem uitbrengen. Het oordeel van de vakjury weegt daarin voor 60% mee, dat van de congresdeelnemers voor 40%. Samen met de genomineerde studenten maakt FMN de komende week een video waarmee de studenten hun afstudeeronderzoek onder de aandacht van het publiek kunnen brengen.

Beoordelingscriteria
Alle 28 ingezonden scripties en onderzoeken, waarvan dus 21 in de categorie  ‘bachelor’ en 7 in de categorie ‘master’, werden door de selectiecommissie beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Een belangrijk criterium voor het bepalen van de winnende scripties is de bijdrage die het onderzoek levert aan de ontwikkeling en innovatie binnen het facilitaire vakgebied. Verder keek de selectiecommissie  of er methodologisch degelijk onderzoek is gedaan, of er duidelijke en geadresseerde aanbevelingen worden gedaan en of de student voldoende objectief en kritisch is. Ingezonden onderzoeksrapporten dienden minimaal met een 7 door de opleiding zijn beoordeeld. De vakjury hanteert dezelfde beoordelingscriteria.

Sterk speelveld
De selectiecommissie constateerde bij het bekendmaken van de genomineerde scripties dat er ook dit jaar wederom een zeer sterk speelveld is. “Dat zegt iets over de kwaliteiten van het Nederlandse FM-onderwijs, maar ook iets over het belang dat wordt gehecht aan de FMN Student Awards”, aldus de selectiecommissie. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal inzendingen voor de FMN Student Awards bijna verdubbeld. Bijzonder was dat dit jaar ook relevante inzendingen van buiten de traditionele FM-opleidingen werden ingestuurd. Bij de nominaties in de categorie ‘master’ zie je dit bijvoorbeeld terug met een nominatie van een masteronderzoek aan de TU Delft.
“De zes genomineerde scripties raken alle aan bijzonder actuele thema’s en geven op basis van gedegen, kritisch onderzoek verrassende maar praktische handvatten voor de praktijk van vandaag en morgen”, aldus de selectiecommissie bij de bekendmaking van de nominaties.

Prijzen
De winnaars van de FMN Student Awards 2019 krijgen de kans om een internationaal FM-event in Europa te bezoeken zoals World Workplace Europe 2020. Daarnaast zijn er voor zowel de winnaars als alle genomineerden nog andere prijzen, zoals een jaar lang gratis FMN-lidmaatschap en de mogelijkheid om een op het onderzoek gebaseerd artikel te publiceren.

Innovatief facilitair onderzoek
De FMN Student Awards 2019 worden toegekend aan een bachelor- en masterstudent die in het studiejaar 2018-2019 het afstudeeronderzoek met de meeste impact of grootste relevantie voor de ontwikkeling en innovatie van het facilitaire vakgebied hebben geschreven. Met de FMN Student Awards bevordert FMN samen met de facilitaire opleidingen in Nederland innovatief facilitair onderzoek door studenten, kennisdeling en de ontwikkeling van het vakgebied. Met hun onderzoeksrapport ronden studenten zodoende niet alleen voor zichzelf een belangrijke fase in hun studie af maar kunnen zij door het delen van hun verkregen kennis en inzichten ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het vakgebied. De FMN Student Awards 2019 worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het landelijk overleg opleidingen facilitaire dienstverlening.
 


Lees Meer
Leeg