Leeg

NVBA opgeheven als zelfstandige vereniging


De leden van het NVBA hebben tijdens twee Algemene Ledenvergaderingen op 10 en 24 oktober jl. besloten de vereniging te ontbinden en de resterende middelen in te zetten voor het door ontwikkelen van het intellectueel eigendom van de vereniging (publicaties, archief) en het (begeleiden) van projecten op het aandachtsgebied van bedrijfseigen informatie.

Het is geen geheim dat de traditionele beroepsverenigingen onder druk staan. Digitale communities, de geringe beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, de tegenvallende deelname aan seminars en andere evenementen hebben ook het NVBA doen besluiten zichzelf op te heffen.

De ontwikkeling van het Beleidsplan 2019-2022 vormde voor het bestuur de aanleiding zich kritisch te bezinnen op de toekomst van de vereniging. In dit beleidsplan werd als criterium om als zelfstandige vereniging te kunnen blijven functioneren een minimum van 100 leden (zgn. Code Rood) vastgelegd. Eind 2018 / begin 2019 tekende zich onverwacht snel deze Code Rood-situatie af, waarop het bestuur het initiatief genomen heeft om in samenspraak met de leden alternatieven voor de toekomst te gaan verkennen.

In dit verband zijn besprekingen met KVAN/BRAIN gestart, die in de (na)zomer van 2019 uitmondden in afspraken om intensief samen te gaan werken. Recent kregen deze afspraken concreet gestalte door het aanbod om NVBA-leden in de gelegenheid te stellen een eigen sectie binnen KVAN op te richten.

Verder heeft het bestuur in de aanloop naar het voornemen tot ontbinding de Stichting 'Informatie in Bedrijf' bereid gevonden het intellectueel eigendom en lopende projecten van het NVBA onder haar hoede te nemen.
Tijdens de twee ledenvergaderingen in oktober 2019 hebben de leden hieraan goedkeuring gegeven.
Het verenigingsbestuur zal als sectiebestuur aantreden bij KVAN en vormt reeds in licht andere samenstelling het bestuur van de genoemde Stichting.


Lees Meer
Leeg