Leeg

Nieuws

 • Heineken Nederland kiest voor ISS Facility Services
  ISS en Heineken Nederland sluiten een samenwerking voor de invoering van het IFS concept voor facilitaire diensten binnen het kantoor in Zoeterwoude, 4 productielocaties (3 brouwerijen en 1 frisdrankproductielocatie) en 9 distributiecentra. De scope van activiteiten bestaat uit 27 facilitaire services die worden uitgevoerd en heeft betrekking op circa 110 formatieplaatsen. De overeenkomst start op 1 januari 2017 en heeft een contracttermijn van 5 jaar. ISS werkt internationaal al op grote schaal samen met de brouwer in Spanje, Griekenland en Portugal. 29-08
 • DPG nieuwe standaard integrale milieukwaliteit gebouwen
  Het TKI-KIEM consortium is er uit: Als het aan hen ligt, is de DPG de nieuwe standaard om de milieukwaliteit van gebouwen gedragen en objectief te evalueren. Ook de markt reageert enthousiast. DPG staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en aggregeert de resultaten van energie-  en milieuprestatie. Door de combinatie kan er bij aanbestedingen, ontwerpen en onderhoudsscenario’s eindelijk een gezonde balans ontstaan tussen ‘energie’ en ‘materialen’ .Arnout van het Schip, Talen VastgoedonderhoudArnout van het Schip, Senior Vastgoedadviseur Talen Vastgoedonderhoud: “De DPG indicator is een essentieel onderdeel voor de onderbouwing van het gekozen duurzame scenario. Als bonus heeft het een verbindend effect op de ketenpartners en de opdrachtgever.”Ad Straub, Universitair Hoofddocent TU Delft: “De methode van de DPG is even eenvoudig als briljant. Het legt een helder verband tussen energiebesparing en de milieu-impact van gebruikte materialen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud.”DPG-methode legt basis voor integrale duurzaamheidsbeoordeling gebouwenW/E adviseurs ontwikkelde met het TKI-KIEM consortium de methode, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd en bouwt voort op de bestaande EPG (EnergiePrestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen). De methode aggregeert de resultaten hiervan op een consistente manier tot één enkele prestatie-indicator die de gehele levenscyclus van een gebouw beschouwt en dus energiegebruik én materiaalinzet meeneemt. Het TKI-KIEM consortium is te spreken over het wetenschappelijke fundament, de afstemming met huidige en verwachte regelgeving en niet in de laatste plaats de duidelijkheid die het biedt aan iedereen die met energiebesparing en milieubewust materiaalgebruik bezig is.Voordelen DPG zichtbaar in praktijkcaseRenovatie galerijflat energie index en mpg scoreDe potentie van de DPG blijkt bijvoorbeeld in een van de pilots met een viertal renovatiescenario’s voor een jaren ‘60 flat. In alle vier scenario’s neemt de Energie-Index (een maat voor de energieprestatie van een bestaand gebouw) fors af door de basisrenovatie; de “dikke jas” presteert energetisch het beste. De MPG-score neemt met 15% toe bij de basisrenovatie, doordat nieuwe materialen toegevoegd en oude gebouwdelen voortijdig verwijderd zijn. De “dikke jas” heeft de hoogste MPG-score namelijk 34% hoger dan de huidige MPG. Maar welke renovatievariant levert nu de beste totale milieuscore? Met de twee afzonderlijke indicatoren EI en MPG is dit niet uit te maken.Renovatie galerijflat dpg scoresDit is wel mogelijk met de DPG-scores. Daarmee worden de milieu-impacts van het energiegebruik en de materialen vergeleken en geaggregeerd tot 1 DPG getal. Zo krijgen we dus voor het eerst de totale milieu-impact over de levensduur van het gebouw in beeld. We zien nu dat variant “dikke jas” inderdaad de laagste totale milieu-impact (DPG = 2,89) heeft, ofwel, dit is vanuit milieuoogpunt de beste aanpak. Echter, de variant “basisrenovatie + PV” (3,03) ontloopt de ”dikke jas” weinig. Als we de kosten meenemen kan de variant met PV dus ook aantrekkelijk zijn. Toevoeging van 1,3 m2 PV panelen per woning, is voldoende om op eenzelfde DPG te komen als de “dikke jas”.Zorgen over extra materiaalgebruik voorlopig niet nodigIn algemene zin zien we dat zorgen over het extra materiaalgebruik bij renovatie voorlopig niet nodig zijn: in elk onderzocht scenario compenseert de reductie in energie-gerelateerde impacts de toename in materiaal-gerelateerde impacts ruimschoots.Gevoed door ervaringen van marktpartijen in KIEM-pilots met de DPG-indicator, is de methodiek zeer binnenkort voor alle licentiehouders beschikbaar in GPR Gebouw. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker eenvoudiger om een plan op het gebied van duurzaamheid te optimaliseren. En dat zonder extra moeite, want we maken gebruik van de huidige energie- en milieuprestatieberekeningen. 29-08
 • Nutanix kondigt twee strategische overnames aan
  Nutanix maakt bekend dat het PernixData en Calm.io overneemt. PernixData is internationaal een van de voorlopers op het gebied van scale-out data acceleration en analytics. De voltooiing van deze transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, zoals goedkeuring door de toezichthoudende instanties. De overname van Calm.io, dat zich bezighoudt met DevOps automation, is al rond. De overnames helpen Nutanix onder meer om vernieuwende software stacks voor storage-class memory systemen te ontwikkelen. Daarnaast zal door toevoeging van cross-cloud workload migration de Application Mobility Fabric (AMF) worden verbeterd. De Prism management software wordt voorzien van workflow automation en cloudgedreven beheer- en managementmogelijkheden.Samen naar post-flash tijdperkNutanix en PernixData gaan samen een advanced data stack ontwikkelen om de traditionele storage silo’s en high-latency netwerken te vervangen door nieuwere storage-class memory en geavanceerde interconnect technologie. Met deze strategische investeringen in nieuwe server- en opslagtechnologie kunnen klanten worden voorzien van een geheel herzien data fabric, dat aan alle voorwaarden van het post-flash tijdperk voldoet. Verder zullen de teams de workload mobility binnen virtuele en cloud omgevingen versnellen, door Nutanix AMF naar een hoger niveau te brengen. Zo kan straks iedere applicatie in iedere omgeving draaien, zonder dat cruciale data vast komt te zitten in een gedateerde infrastructuur. 29-08
 • Toegang op afstand vormt beveiligingsrisico voor SAP-omgevingen
  Onapsis, wereldwijd expert in het beveiligen van bedrijfskritische applicaties, lanceerde in het begin van 2016 de dienst Onapsis Business Risk Illustration (BRI), die beveiligingsrisico’s in SAP-omgevingen in kaart brengt. Onapsis heeft inmiddels bij ruim 100 bedrijven de aanwezige SAP-implementaties op locatie geanalyseerd en de eerste aanbevelingen gedaan. Dit levert een beeld op van de status van de SAP-beveiliging in diverse branches. Bij bedrijven in de productie-industrie, olie- en aardgassector, luchtvaart en farmaceutische industrie bleek sprake te zijn van uiterst kritieke beveiligingslekken. Veel van deze kwetsbaarheden boden cybercriminelen de mogelijkheid om toegang op afstand te krijgen tot SAP-systemen en de controle over te nemen van bedrijfsapplicaties en het dataverkeer.Tijdens de scans werden 480 kwetsbaarheden aangetroffen, waarvan 142 volgens de criteria van het Common Vulnerability Scoring System (CSSV) kunnen worden aangemerkt als ‘critical’ of ‘high’. Dat betekent dat deze gaten in de beveiliging met hoge prioriteit moesten worden gedicht. Bij olie- en aardgasbedrijven ontdekten de experts van Onapsis 127 kwetsbaarheden. Daaronder bevond zich een groot aantal kritieke kwetsbaarheden die aanvallers kunnen misbruiken om toegang te krijgen tot bedrijfskritische informatie in SAP-systemen. Bij luchtvaartmaatschappijen werden 145 kwetsbaarheden geconstateerd. Diverse daarvan boden cybercriminelen de mogelijkheid om bedrijfskritische informatie te raadplegen, weg te schrijven, te wissen of te kopiëren. Bij farmaceutische bedrijven ontdekten de experts van Onapsis 138 kwetsbaarheden. Diverse kritieke beveiligingslekken boden aanvallers de gelegenheid om op afstand de volledige controle over te nemen van servers voor SAP-applicaties.  Onbevoegde toegang op afstandIn alle branches wordt op brede schaal gebruikt van mechanismen voor toegang op afstand. Zwakke plekken in de beveiliging van deze mechanismen bieden cybercriminelen de mogelijkheid om zich toegang te verschaffen tot SAP-instances, beheerdiensten en RFC-servers. Daarnaast is het mogelijk dat zij anoniem contact maken met verbindingen of onversleutelde RFC-verbindingen afluisteren. Aanvallers kunnen vervolgens informatie onderscheppen, uitlezen, wegschrijven of wissen. Ook bestaat de mogelijkheid dat zij het dataverkeer aansturen of configuratieparameters opvragen om verdere aanvallen voor te breiden. Bij de gescande systemen bestond daarnaast de kans op denial-of-service (DDoS)-aanvallen en zelfs het overnemen van de complete controle van de systemen. Cybercriminelen hadden verder ‘man in the middle’-aanvallen en traffic sniffing kunnen inzetten om aanmeldingsgegevens op te vragen.Een ontoereikende beveiliging van de invoker servlet stelt anonieme aanvallers in veel gevallen in staat om toegang op afstand te krijgen tot de aanmeldingsfunctie van SAP-Java-systemen. Op deze manier kunnen ze externe authenticatiemechanismen omzeilen of naar willekeur SAP-gebruikers creëren voor frauduleuze doeleinden. Dit beveiligingslek werd aangetroffen bij 36 ondernemingen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Dutsland, China, India, Japan en Zuid-Korea. Dit is een even kritieke als onbegrijpelijke situatie, omdat voor deze kwetsbaarheid al zes jaar lang een patch van SAP beschikbaar is. SAP-systemen die met de laatste updates zijn bijgewerkt zijn dan ook gevrijwaard van dit beveiligingsrisico. De Amerikaanse overheidsinstantie US-CERT heeft in mei dit jaar voor het eerst een beveiligingswaarschuwing afgegeven voor deze kwetsbaarheid in SAP-systemen.SAP Java-platforms bieden diverse ingebouwde functies en een uitgebreid kader van libraries en services voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van SAP-applicaties in Java. Een van deze functies is de invoker servlet, een standaardonderdeel van de J2EE-specifcatie van Sun (inmiddels Oracle). De servlet werd beschikbaar gesteld als snelle ontwikkelingstool voor het testen van Java-applicaties. Als de invoker servlet is geactiveerd, kunnen developers en gebruikers servlets rechtstreeks oproepen, zonder enige vorm van authenticatie of controle van toegangsrechten.“Uit de resultaten blijkt dat de beveiliging van SAP-omgevingen in veel branches een forse inhaalslag vereist, zeker wat betreft de bewaking van de beveiliging. Kwetsbaarheden in SAP-implementaties brengen bedrijfskritische processen en data in gevaar”, aldus Mariano Nunez, de CEO en medeoprichter van Onapsis. “De beveiligingslekken die we op vertrouwelijke basis bij klanten melden, kunnen in veel gevallen worden gedicht met reeds beschikbare patches. Veel ondernemingen hebben echter geen zicht op de kwetsbaarheden in hun SAP-omgeving. Het ontbreekt hen daarnaast aan de benodigde middelen en een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden in het kader van een overkoepelend beveiligingsbeleid.Over de BRIDe analyseresultaten van de Business Risk Illustration van Onapsis stellen bedrijven in staat om hun risico’s op bedrijfseconomisch, financieel en compliance-gebied in kaart te brengen en de kans op gegevensverlies in te schatten. Aan de hand van deze evaluatie kunnen zij een optimaal actieplan opstellen. De analyse helpt medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging om op efficiënte wijze de gevolgen te bepalen van kwetsbaarheden die bedrijfskritische data en processen in gevaar te brengen. De BRI reikt daarnaast aanbevelingen aan voor het op prioriteit indelen en toepassen van beveiligingsmaatregelen.Belangrijke aspecten van de Onapsis Business Risk Illustration zijn onder meer: een overzicht van mogelijke cyberaanvallen op de SAP-omgeving en de potentiële gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering; een gedetailleerde samenvatting van alle kwetsbaarheden die in de SAP-omgeving zijn aangetroffen; een analyse van de manier waarop de geconstateerde kwetsbaarheden kunnen worden ingezet voor cyberaanvallen; een bedrijfseconomische analyse van de gevolgen van misbruik van kwetsbaarheden; en een SAP-beveiligingsprogramma en aanbevelingen voor het verhelpen van de aanwezige kwetsbaarheden. 29-08
 • Fira Brons voor Dolmans
  Dolmans Facilitaire Diensten en Dolmans Specialistische Reiniging melden dat zij succesvol het verificatietraject voor FIRA Brons hebben afgerond. Met deze stap toont Dolmans aan dat haar duurzaamheidsbeleid “Duurzaam Dolmans” voldoet aan de eisen die FIRA stelt voor het behalen van het MVO-rapport Brons.  Ronald Boesjes, Commercieel Directeur Dolmans: “Vanzelfsprekend zijn we erg blij met het MVO-rapport Brons. Bij het verzamelen van alle benodigde bewijslast tijdens het verificatietraject, realiseerden we ons dat wij al goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Het is leuk om te merken dat er diverse grote en kleine initiatieven binnen onze organisatie zijn die bijdragen aan de diverse aspecten van duurzaamheid.” Dolmans is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij als onderneming heeft om de duurzaamheid van onze maatschappij te bevorderen. Haar MVO-beleid ‘Duurzaam Dolmans’ is gebaseerd op de uitgangspunten: samenwerken (people), betrokkenheid bij milieu (planet) en bewust innovatief ondernemen (profit). De uitvoering is geborgd door het vastleggen en certificeren van de processen op basis van: MVO Prestatieladder niveau 3, ISO 14001, ISO 9001, OSB Keurmerk en Erkend Leerbedrijf. Hier is nu ook FIRA Brons aan toegevoegd. TransparantFIRA is een organisatie die ondernemingen die duurzaam inkopen koppelt aan bedrijven die duurzaam leveren. Daarnaast verifieert FIRA door middel van concrete bewijslast de MVO-informatie van alle bedrijven en instellingen die bij het platform zijn aangesloten. Anders dan bij diverse certificeringen, is via het (online) FIRA platform alle aangeleverde informatie zichtbaar voor bedrijven en leveranciers. Bij veel bedrijven die goederen en diensten inkopen staat de duurzaamheid van hun leveranciers hoog op de agenda. Op een transparante wijze zijn op het platform alle activiteiten, certificaten en best practices van Dolmans op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk voor de aangesloten bedrijven. Anderzijds ondersteunt FIRA ook bij het verder ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie van bedrijven, waarbij resultaten en toekomstplannen zichtbaar worden gemaakt. Het platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals ISO26000, AA1000 en GRI G4. Hiermee bouwt Dolmans structureel aan een steeds duurzamere bedrijfsvoering. 26-08

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

26-08-2016 | Gratis parkeren, of juist niet?
26-08-2016 | Nederlandse werknemer is veelprinter
26-08-2016 | Mobility Mixx introduceert deelauto-service met flexcontract
26-08-2016 | Leegstand op Amsterdamse Zuidas op historisch laag niveau
26-08-2016 | GasTerra verlengt contract met Atos voor beheer IT-infrastructuur
25-08-2016 | Universiteit Utrecht kiest voor Xerox
25-08-2016 | SER kiest voor M-Files
23-08-2016 | Meeste Nederlandse bedrijven werken met digitaliseringsstrategie
23-08-2016 | Tien potentieel disruptieve technologieën die de wereld zullen veranderen
22-08-2016 | Unica en TU/e tekenen contract op basis van ondernemend samenwerken
22-08-2016 | Veel Europese scholen hebben nog steeds een slecht binnenklimaat
19-08-2016 | Gom start ook in hotellerie met focus op gast én medewerker
18-08-2016 | DORC kiest Dolmans voor schoonmaak
18-08-2016 | Contact met collega’s reden om naar kantoor te gaan
17-08-2016 | QwikSense rust 300 werkplekken gemeente Utrecht uit met sensoren
17-08-2016 | Malware in SSL-verkeer groeit met factor 58
16-08-2016 | ZyXEL firmware versterkt netwerk security
15-08-2016 | Ondernemer legt verantwoordelijkheid ontwikkeling medewerker bij zichzelf
12-08-2016 | uniFLOW ontvangt Apple AirPrint-certificering
11-08-2016 | Overheid accepteert technologische ontwikkelingen (te) laat
11-08-2016 | Samenwerking Wim Bosman en Laborijn
10-08-2016 | Zorgen over de privacy in het onderwijs
09-08-2016 | Kaspersky stelt anti-ransomwaretool gratis beschikbaar voor bedrijven
09-08-2016 | Toverland kiest voor Tork
09-08-2016 | Klanten meest gemist bij prioritering nieuwe producten
09-08-2016 | Hoe digitaliseer je een organisatie in vijf stappen?
08-08-2016 | GVB kiest voor optimalisatie met myBrand
08-08-2016 | Zullen zelfrijdende auto's aanvaard worden?
08-08-2016 | LeasePlan verkoopt Travelcard aan FleetCor
08-08-2016 | Arrestatie cybercriminelen dankzij samenwerking Fortinet en INTERPOL
Leeg